SSA Årsmöte 25 mars 2017

Kallelse till årsmöte

Årets årsmöte kommer att hållas lördag 25 mars med start kl 13.00 på adress Karlavägen 41, Stockholm.

Motioner till årsmötet ska ha inkommit till styrelsen senast den 25 februari.

 

Dagordning

§1     Årsmötets öppnande
§2     Fråga om kallelse skett i behörig ordning
§3     Val av ordförande och sekreterare för mötet
§4     Upprättande av och godkännande av röstlängd
§5     Val av justeringsman, som jämte ordförande skall justera årsmötesprotokollet
§6     Styrelsens verksamhetsberättelse
§7     Framläggande av Resultat- och Balansräkning
§8     Framläggande av revisionsberättelse
§9     Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
§10   Val av aktuella styrelseledamöter och suppleanter

      Förslag att antalet ledamöter i styrelsen reduceras till Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör
      jämte 1 styrelseledamot (totalt 5 ledamöter således) och högst 2 suppleanter.
      Detta kan ske inom ramen för stadgarna. Motivet är att få en styrelse som blir mer beslutsför
      och mer lättarbetad vid sammanträdena.

§11   Val av revisorer och suppleanter
§12   Val av valberedning
§13   Fastställande av årsavgift
§14   Förslag på verksamhetsplan och budget för kommande år
§15   Föredragning av inkomna motioner

      Förslag från styrelsen om ändringar i stadgarna
      Ändra i §6 punkt 1 första stycket, ”Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår skall vara kalenderår” till;
      Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår skall vara 1 maj till 30 april.
      Motivet är att kunna hålla årsmöte och fly-in samtidigt.

§16  Övriga frågor
§17  Mötets avslutande

 

Bilagor:

Kallelse till Årsmöte 2017

Sjöflygföreningens Stadgar 2012

Please publish modules in offcanvas position.