SSA Årsmöte 30 juni 2018

Kallelse till årsmöte

Årets årsmöte kommer att hållas lördag 30 juni med start kl 10.00 i Sällsjö i samband med fly-in.

Motioner till årsmötet ska ha inkommit till styrelsen senast den 30 maj.

Praktisk information om årsmötet finns här

Dagordning

§1     Årsmötets öppnande
§2     Fråga om kallelse skett i behörig ordning
§3     Val av ordförande och sekreterare för mötet
§4     Upprättande av och godkännande av röstlängd
§5     Val av justeringsman, som jämte ordförande skall justera årsmötesprotokollet
§6     Styrelsens verksamhetsberättelse
§7     Framläggande av Resultat- och Balansräkning
§8     Framläggande av revisionsberättelse
§9     Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
§10   Val av aktuella styrelseledamöter och suppleanter

§11   Val av revisorer och suppleanter
§12   Val av valberedning
§13   Fastställande av årsavgift
§14   Förslag på verksamhetsplan och budget för kommande år
§15   Föredragning av inkomna motioner

§16  Övriga frågor
§17  Mötets avslutande

 

Bilagor:

Sjöflygföreningens Stadgar 2012

Please publish modules in offcanvas position.